ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. - Εισαγωγές Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων
loading

Με βάση την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία αλλά και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ) 2016/679 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 "για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", ο οποίος ισχύει και στην χώρα μας, επιβάλλονται αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα αυτών, στους οποίους αναφέρονται τα δεδομένα αυτά. Οι εν λόγω διατάξεις, όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζουν την επεξεργασία κάθε πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κ.λπ.

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (ονοματεπώνυμο εργαζομένου, πελάτη, προμηθευτή, στοιχεία ταυτότητας, διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λπ.) καθώς και όσα εσείς μας γνωστοποιείτε και μας επιτρέπετε -μέσω της συγκατάθεσής σας- να χρησιμοποιούμε στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή εργασιακής μας σχέσης, ώστε να μπορούμε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες αλλά και την ανταπόκριση στις εκ του νόμου υποχρεώσεις μας.

Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη σημασία που έχει διαχρονικά για την εταιρεία μας ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικής σφαίρας των εργαζομένων μας αλλά και των πελατών, προμηθευτών και συνεργατών μας, σας προτρέπουμε να διαβάσετε εδώ το αναλυτικό σημείωμα αν έχετε την ιδιότητα του πελάτη/προμηθευτή ή συνεργάτη εν γένει  και εδώ αν είστε εργαζόμενος/η  για τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς και τον τρόπο χρήσης τους καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο νόμος.

Η εταιρεία μας παραμένει στην διάθεσή σας για οιαδήποτε τυχόν περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση στο τηλέφωνο 2751047160 ή στο email:info@soursos.com