ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. - Εισαγωγές Εξαγωγές Αγροτικών Προϊόντων
loading

Ενημέρωση προς εργαζομένους για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων και των σχετικών δικαιωμάτων τους.

Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας συμμορφώνεται με το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Συλλέγουμε με νόμιμο και θεμιτό τρόπο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να εκπληρωθεί η μεταξύ μας σύμβαση και οι υποχρεώσεις που έχουμε απέναντι στους δημόσιους φορείς ως εργοδότες. Προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, από απώλεια, καταστροφή ή φθορά κλπ) έχοντας λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για το σκοπό αυτό.

Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε: Στοιχεία ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός δελτίου ταυτότητας(ή άλλου ισοδύναμου δημόσιου εγγράφου) και λοιπά στοιχεία που αναγράφονται σε αυτή όπως για παράδειγμα η εκδούσα αρχή, ημερομηνία / τόπος γέννησης. Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο. Στοιχεία που απαιτούνται για την εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων μας απέναντι στους φορείς του κράτους όπως είναι οι φορολογικές αρχές, οι δημόσιοι φορείς για την κοινωνική ασφάλιση και φορέων για την προστασία και τις παροχές σε εργαζόμενους και ανέργους (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΑ).Πληροφορίες σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση σας (έγγαμος/άγαμος, όνομα και επώνυμο συζύγου, αριθμός τέκνων).Πληροφορίες απαραίτητες για την καταβολή των αποδοχών σας όπως είναι ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού για τη μισθοδοσία σας, πόσες μέρες εργαστήκατε, πληροφορίες με δεδομένα υγείας όταν μας προσκομίζετε ιατρικές βεβαιώσεις για τη λήψη άδειας. Πληροφορίες που μας έχετε γνωστοποιήσει σχετικά με την εκπαίδευση, την προϋπηρεσία, τους τίτλους σπουδών, εκπαιδεύσεις, σεμινάρια, η γνώση ξένης γλώσσας, γνώση προγραμμάτων Η/Υ, η πληροφορία για την άδεια επαγγελματικής οδήγησης. Στοιχεία που σχετίζονται με έξοδα που τυχόν πραγματοποιήσατε για εταιρικούς σκοπούς. Η λήψη εικόνας στο πλαίσιο λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο επειδή έχουμε νόμιμο λόγο. Ειδικότερα η επεξεργασία μπορεί να βασίζεται σε μία ή περισσότερες νομικές βάσεις, δηλαδή:

Στη μεταξύ μας σύμβαση εργασίας για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Σε νομική υποχρέωση για να συμμορφωθούμε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλει ο νόμος. Σε έννομο συμφέρον επειδή η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων της εταιρείας, με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης για την ασφάλεια όλων, η προάσπιση νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον κάθε Αρχής. Για την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας: επειδή η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκτέλεση υποχρεώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων δικών σας ή της εταιρείας και απορρέουν από το εργατικό δίκαιο και το δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας (ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απόδοση κοινωνικών/ασφαλιστικών παροχών).Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη και πραγματοποιείται για τους ακόλουθους σκοπούς: Για σκοπούς πρόσληψης. Για να εκτελέσουμε τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας ή και από το νόμο, όπως η καταβολή μισθού, η παροχή ημερών αδείας, η παροχή επιδομάτων, για την υποχρεωτική γνωστοποίηση των στοιχείων σας σε φορολογικές αρχές, οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, οργανισμούς προστασίας εργαζομένων, ή για όπου αλλού απαιτηθεί βάσει νόμου. Για τη διαχείριση των εξόδων π.χ για τα έξοδα μετακίνησης.

Τα δεδομένα σας δεν θα διαβιβαστούν εκτός της εταιρείας παρά μόνον για νόμιμο λόγο, ειδικότερα:

Σε αρμόδιες αρχές του κράτους ή δημόσιους οργανισμούς ή δικαστήρια, όταν προβλέπεται από το νόμο ή όταν πρέπει να συμμορφωθούμε σε κάποιο αίτημα από αρμόδια αρχή. Σε τρίτα μέρη που μας παρέχουν υπηρεσίες όπως οι τράπεζες για την καταβολή της μισθοδοσίας, σε νομικούς συμβούλους, σε εξωτερικούς συνεργάτες όταν είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών τους προς την εταιρεία.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας και για δέκα (10) χρόνια μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της , προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις της εταιρείας μας που απορρέουν από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Τα δεδομένα αυτά θα καταστραφούν /διαγραφούν με ασφάλεια όταν παρέλθει η πιο πάνω περίοδος διατήρησης τους.

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γνώση εάν η εταιρεία μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (πληροφορίες για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για το σκοπό της επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, για το διάστημα αποθήκευσης, από που συλλέχθηκαν, να ζητήσετε κάποιο αντίγραφο), έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση δεδομένων εφόσον είναι ανακριβή ή να αιτηθείτε τη συμπλήρωσή τους εφόσον είναι ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τον περιορισμό ότι δεν διατηρούμε νόμιμο λόγο που μας υποχρεώνει να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δικαίωμα της εναντίωσης σας για συγκεκριμένους λόγους, με την προϋπόθεση, ότι δεν έχουμε κάποιο νόμιμο λόγο να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή πρόκειται για το δικαίωμα σας να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή). Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ), εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας. Η ιστοσελίδα της Αρχής είναι www.dpa.gr και τα στοιχεία επικοινωνίας της αυτής είναι : Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Λοιπές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας της «ΣOYΡΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα, ιδίως εάν επέλθει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επίσης η άσκηση των δικαιωμάτων σας γίνεται ατελώς (με την επιφύλαξη να μην γίνεται άσκοπη επανάληψη καθόσον σε μία τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να καταβάλλετε κάποιο χρηματικό ποσό για τη διαχείριση αυτή). Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών με την επιφύλαξη παράτασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος υπό τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου.

Στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της Εταιρείας :Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία: «ΣOYΡΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Σκαφιδάκι του Δήμου Άργους Μυκηνών , Νομού Αργολίδας ,ΤΚ 21200 , τηλ. 2751047160 και email: info@soursos.com.